Organisatievorm en bestuur

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

Doelstelling en beleid

In het voorjaar van 2013 zijn we als organisatie gestart aan de Troelstralaan in Zutphen. De Klipper Zorg (DKZ) biedt aan mensen met een verstandelijke beperking 24-uurs zorg en ondersteuning, die past bij de manier waarop bewoners hun leven willen leiden. DKZ werkt aan de ontwikkeling van haar bewoners, met als doel dat zij zo veel als mogelijk zelf de regie hebben en zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun woonomgeving. De kwaliteit van leven staat voorop! Bewoners wonen in een kleinschalige woonvoorziening en hebben minimaal een indicatie VG 3 in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). De financieringsvorm van De Klipper Zorg is Volledig Pakket Thuis (VPT), waarbij de kosten voor wonen en zorg gescheiden zijn.
De visie van De Klipper Zorg is het bieden van vraag gestuurde begeleiding binnen de drie pijlers: wonen, dagbesteding en vrije tijd.

Bestuur

Sinds 1 januari 2016 is De Klipper Zorg een zelfstandige dochter stichting van Trajectum. Het valt daarmee onder de Raad van Bestuur van Trajectum. De directeur van De Klipper Zorg, Adrie Kemper, verantwoordt zich periodiek aan het bestuur.

Het bestuur van Trajectum bestaat uit:

Mevrouw M. Kappeyne van de Coppello-Rakic (lid, psychiater)

De heer D.C. de Wit MSc (voorzitter)

Mevrouw S. Leiendekkers (lid)

Beloning bestuurders

De raad van toezicht bepaalt wat de beloning van de bestuurders is. De raad kijkt daarbij naar de normering van de WNT. Als bestuurders onkosten vergoed willen, hebben ze goedkeuring van de raad van toezicht nodig. De toezichthouders ontvangen voor hun werk geen vakantiegeld en een onkostenvergoeding, volgens het advies van de NVTZ over de honorering van toezichthouders (2009) en in overeenstemming met de WNT.

Het KlipperZorg-model:

In 2018 is het KlipperZorg-model ontwikkeld. Hierin is kort en bondig weergegeven hoe er bij Stichting De Klipper Zorg wordt gewerkt. Een belangrijk onderdeel van dit model zijn de uitgangspunten die hieronder zijn weergegeven.

Als basis van het KlipperZorg-model gaan wij ervan uit:

 1. Dat iedere locatie functioneert als een zelfstandige economische- en administratieve eenheid vallend onder De Klipper Zorg.
 2. Dat kandidaten voor De Klipper Zorg vooral komen uit de Trajectum-organisatie en bij aanvang worden gescreend op de begintermen van De Klipper Zorg. Op het moment dat een bewoner de eindtermen bereikt heeft, kan hij uitstromen naar een ambulante woonvorm.
 3. Dat wonen en zorg gescheiden zijn. Bewoners hebben een Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst en een huurovereenkomst met De Klipper Zorg, waarbij het wonen en de zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 4. Dat de begeleidingsmethodiek is gebaseerd op het Relationeel Competentie Model (RCM), dat uitgaat van:
  • begeleiding op basis van vertrouwen, nabijheid en veiligheid,
  • een prettige woonomgeving en
  • een zinvolle dagbesteding, waarbij de wens van de bewoner centraal staat.
 5. Dat op iedere locatie dagelijks gekookt wordt samen met de bewoners door iemand die gewend is voor grotere groepen te koken en de kwaliteit van de maaltijden kan garanderen.
 6. Dat het appartementencomplex 15 tot 25 appartementen bevat voor zelfstandige bewoning, een gemeenschappelijke woonkamer met keuken heeft, een slaapdienstkamer annex badkamer, kantoor, fietsenberging, tuin en een berging/ opslagruimte.
 7. Dat de personele bezetting is afgestemd op de zorgvraag van de bewoners en voldoet aan de richtlijnen van het zorgkantoor en er een locatiecoördinator en administratieve ondersteuning is.  De gedragskundige, geestelijk verzorger en huishoudelijk ondersteuner worden naar behoefte ingehuurd.
 8. Dat er meerdere soorten diensten zijn: de groepsdienst, individuele begeleiding en dagbesteding. De groepsdienst garandeert de 24-uurs zorg in de vorm van een vroege, late en slaapdienst. Daarnaast zetten we zoveel als mogelijk in op individuele begeleiding, afgestemd op de wens van de bewoner en op de zorgdoelen.
 9. Dat er op alle locaties dagbesteding georganiseerd wordt voor bewoners die om wat voor reden dan ook overdag thuis zijn. De dagbesteding sluit met activiteiten aan op de behoefte en mogelijkheden van de bewoners.

Bekijk ook:

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig